Monday the 17th - c: All material ägs av Vitvattnets utvecklingsgrupp - Hostgator Coupon
  • I skogen runt byn

  • I jordbrukets spår

  • Mot isiga tider, vy över sjön

  • Höstens vackra färger

Här kan du läsa ett utkast till Byaplanen. Har du synpunkter mejlar du till Eva eller kommenterar planen i Facebook-gruppen.

 

 

Byaplan för

Vitvattnet

Upprättad av Utvecklingsgruppen, 2017

I samarbete med byarna på Östsia i Bjurholms kommun

__________________________________________________________________________________

Byns historia

Första nybyggaren anses ha kommit till byn på 1640-talet. Då som ett nybygge på Hörnsjöskogen. Första platsen för bygget var det som numera kallas för Lillfälla. 1752 flyttade Brita och Mårten Andersson från Vitvattnet och upptog nybygget Bjurholm som sedermera blev kyrkby och kommuncentrum. Från mitten och till slutet av 1800-talet växte byns befolkning snabbt. Efter lagadelningen 1872 såldes stora delar av byns skogsmark till Hörneåbolaget. Skogsarbete och kolning blev det som sysselsatte byns män medan kvinnorna och barnen skötte boskap och hem. Byn hade faktorsboställe och lanthushållsskola under början av 1900-talet. Missionsförsamlingen hade stark ställning i byn och var den naturliga samlingsplatsen. Skola och affär fanns till början av 2000-talet.

Geografi

Vitvattnet ligger öster om Bjurholms tätort, söder om väg 92. I byns södra del ligger sjön Vitvattnet och från den går en bäck som leder ned till byns kärna och vidare till Armsjöbäcken. I området kring bäcken finns åkermark. I byns utkanter finns bergen Åkerberget, Tjärnberberget och Vitklippen.

Styrkor, resurser och möjligheter

Den fridfulla landsbygden som ger känslan att få vara ostörd. Vackra, nära naturområden. Hyreshusen som erbjuder bra boende och den småskaliga förskolan som är en trygg plats för barnen i området. Byborna som är en väl sammansatt grupp med bred spridning mellan åldrar och kompetens.  Bra pendlingsavstånd till arbete och övrig service och det faktum att byn sedan länge har tillgång till bredband.

Svagheter, problem, hot

De familjer som vill flytta hit begränsas av att det inte finns några lediga hus samtidigt som bankerna inte lånar ut pengar till att bygga nytt. Många gårdar står tomma eller används bara delar av året.

Den statliga vägen (väg 539) genom byn är under sommarhalvåret ofta i dåligt skick. Det fasta telenätet är nedmonterat och mobiltäckningen är under all kritik.  Alla anläggningar som finns sköts ideellt och är helt beroende av bybornas goda vilja och engagemang. 

Visioner om byns framtid

Alla gårdar ska vara bebodda - en vision som delas med många andra byar på glesbygden. Önskvärt att bostadsproblematiken diskuterades mer inom politiken på nationell nivå.

Behålla hyreshusen och förskolan. Det är värdefullt för byns framtida utveckling att fortsatt kunna erbjuda hyreslägenheter och förskola i familjär miljö.

Fortsätta värna om våra natur- och kulturmiljöer. Genom att dokumentera de lokala namnen på de historiska platser som finns förtydligas värdet av miljöerna och arvet förs vidare till kommande generationer. 

Utveckla samarbetet inom byarna på Bjurholms Östsia. Tillsammans blir vi starkare. I första hand  bör vi gå igenom vilka kontaktvägar och organisationer vi har i de  olika byarna.

Lokalt näringsliv/företagande

Ett starkare samarbete mellan byarna på Östsia kan gynna det lokala näringslivet. (ev utveckla efter möte med Östsia)

För de bybor som arbetar på annan ort finns det goda möjligheter att förbättra alternativet att samåka. 

Integration och inkludering

Alla som är nya i byn, vare sig de är hyresgäster, permanentboende eller nya fritidshusägare ska välkomnas och informeras. Nya rutiner ska tas fram. På byns hemsida samt Facebook-sida läggs information ut löpande om vad som är på gång i byn.  Välkomstskyltarna är behov av upprustning.

Fritidssysselsättning/Aktiviteter

Många i byn ägnar sin fritid till utflykter i naturen eller jakt och fiske. Naturen i byns närområde är därför otroligt viktigt för byborna. Vitvattnet erbjuder även några fina anlagda promenadstråk, så som stigen runt sjön och elljusspåret. Badplatsen är ett välbesökt utflyktsmål och i viken intill sjösätter många sina båtar. På byatomten finns en fin grillkåta och en grönyta som nyttjas vid olika aktiviteter och högtider. 

Byn ser i nuläget inget behov av ytterligare anläggningar eller investeringar för fritidssysselsättning utan anser att fokus bör ligga på underhåll och eventuellt utveckling av befintliga anläggningar. Den fd skoltomten underhålls inte och lekutrustningen kan vara en fara för de som använder den. Ansvars-/ägandeförhållandena måste utredas och nödvändiga åtgärder vidtas.

Byn anordnar fest i samband med jul, valborg och midsommar. Två gånger per år arrangeras motionsserien - en löpartävling i samarbete med övriga idrottsföreningar i kommunen. 

Förhoppningen är att vi ska kunna arrangera fler aktiviteter tillsammans med övriga byar på Östsia, tex att arrangera ny loppisrunda och gemensamma fester. Övriga arrangemang så som byavandring, grillning  under Earth Hour, sportlovsvåfflor och sommarlovsaktivitet för barn är trevliga inslag som vi gärna fortsätter med.   

Olika utvecklingsvägar/Projektidéer

Byn har nyligen gjort en översyn av föreningarna och slagit samman idrottsföreningen och utvecklingsgruppen samt inkluderat byåldermannen i Utvecklingsgruppen. I anslutning till Utvecklingsgruppens sammanträden kan med fördel alla delar som hör till byn diskuteras, t ex vägsamfälligheter och hyreshusen. Detta för att effektivisera, minska antalet möten och underlätta det ideella engagemanget. 

De anläggningar som finns underhålls med ideellt arbete och en översyn av de olika delarna, rutiner och ansvarsområden bör göras. Förslagsvis sammanfattas arbetsdagar och aktiviteter i ett årshjul. Genom fler personliga möten och konkreta förslag på ansvarsområden och arbetsuppgifter hoppas vi att fler vill engagera sig, t ex även sommargästerna. 

Analys och bedömning

Byn har låg medelålder och de som flyttar hit är ofta unga personer/familjer. Pendlingsmöjligheterna till arbete är relativt goda. Det som begränsar byn att utvecklas ytterligare är bristen på bostäder och vägens (väg 539) standard på sommarhalvåret. De anläggningar som finns och aktiviteter som arrangeras bygger helt och hållet på ideella krafter. Byns största hot är den nationella nedrustningen av service på landsbygden och att vi själva måste vara fortsatt aktiva för att bevara och utveckla vårt närområde.

 

Genomförandeplan

 

Åtgärder

 

(Ansvarig och tidplan??)

Se till att ägande-/ansvarsförhållanden gällande den gamla skolan, skoltomten och dess lekutrustning samt förrådsbygganden utreds och därefter vidta nödvändiga åtgärder

 

Åtgärda välkomstskyltarna vid den statliga vägen

 

Upprätta en tydlig plan för underhåll av badstranden, elljusspåret, byatomten mm som vi har gemensamt ansvar över.

 

 

Översyn av fördelningen av det ideella arbetet och möjligheten att engagera fler. 

 

 

Upprätta en aktuell kontaktlista som regelbundet uppdateras.

 

 

Ta fram ett årshjul över aktiviteter och arbetsdagar.

 

 

Utveckla samarbetet med Östsia.

 

 

Se över rutinerna för välkomnandet av nya i byn

 

 

Dokumentera namn på kulturmiljöerna

 

 

Uppföljning

Vår strävan är att Byaplanen ska bli ett levande arbetsdokument. Ett dokument som t ex Utvecklingsgruppen kan gå igenom vid varje årsmöte. Ett dokument som ger oss en tydlig överblick och därmed underlätta för oss att tillsammans verka för Vitvattnets bästa, nu och framgent.